Predajňa otvorená PO-PIA 8-17 hod., SOB 8-12hod. INFOLINKA +421 948 680 966

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti MSP MARTIŠ, s.r.o.

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán ako aj ďalšie podmienky vyplývajúce z kúpnej zmluvy, na základe ktorých spoločnosť: MSP MARTIŠ, s.r.o. , so sídlom: Okružná 1199/32 , 905 01 Senica , IČO: 45923833, DIČ:2023139954, IČ DPH:SK2023139954, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 26463/T  tel: 0948 680 966, e-mail:  web@kamensenica.sk ako predávajúci (ďalej aj ako “predávajúci”) predáva tovar kupujúcim, ktorí môžu byť aj spotrebiteľmi (ďalej len „kupujúci“). 

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu: www.kamensenica.sk         

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi znením týchto VOP a zmluvou má prednosť znenie zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23   

 • OBJEDNÁVKA

Predávajúci má aktuálnu ponuku tovarov zverejnenú predovšetkým na svojej internetovej stránke a propagačných materiáloch, prípadne na základe individuálneho potvrdenia dostupnosti tovaru predávajúcim v súvislosti s individuálnou požiadavkou kupujúceho. Kupujúci v prípade záujmu o kúpu tovaru objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom. V prípade telefonickej objednávky sa zaväzuje kupujúci objednávku bezprostredne potvrdiť písomne.

Objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho spotrebiteľa alebo podnikateľa adresovaný predávajúcemu prostredníctvom internetovej stránky www.kamensenica.sk, ktorý je potvrdený predávajúcim, za účelom dodania tovaru predávajúcim kupujúcemu za dohodnutých podmienok (ďalej ako „objednávka“).

Objednávka kupujúceho, ktorá je vykonaná v súlade s týmito VOP, sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávku kupujúci zadáva prostredníctvom internetovej stránky www.kamensenica.sk, ktorej prevádzkovateľom je predávajúci.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká akceptovaním a potvrdením objednávky kupujúceho, respektíve jej časti, predávajúcim.

Objednávka je záväzná jej výslovným akceptovaním a potvrdením predávajúcim. Predávajúci akceptuje a potvrdzuje objednávku emailom spravidla do 48 hodín od zadania objednávky s výnimkou sviatkov, víkendov, atď. 

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné preverenie správnosti uvedených údajov objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Takto vykonaná objednávka je pre kupujúceho záväzná a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán, v zmysle týchto VOP alebo na základe zákonných dôvodov. Kupujúci berie na vedomie, že dodacie lehoty uvedené pri jednotlivých tovaroch predávajúceho sú orientačné, pričom termín dodania bude upresnený v potvrdení objednávky, s čím kupujúci súhlasí.


Pri každej objednávke tovaru alebo služieb musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Kupujúci, spotrebiteľ, má právo bezplatne odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy do 24 hodín od doručenia potvrdenia objednávky predávajúcim. Potvrdenie o prijatí odstúpenia od kúpnej zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou.

V prípade, ak na strane predávajúceho nastane po uzatvorení kúpnej zmluvy dodatočná nemožnosť plnenia a predávajúci nevie dodať objednaný tovar, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu spolu s dôvodom nemožnosti plnenia a zároveň, ak je to možné, navrhne kupujúcemu náhradné plnenie, ktoré sa svojim vyhotovením v čo možno najväčšej miere približuje k objednanému tovaru. Ak kupujúci bude s náhradným plnením súhlasiť, má sa za to, že zmluvné strany uzatvorili dodatok ku kúpnej zmluve. Ak s náhradným plnením kupujúci nebude súhlasiť, má to za následok zánik kúpnej zmluvy. Na základe dohody zmluvných strán kupujúcemu neprináleží nárok na náhradu škody. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu za objednaný tovar, zašle kúpnu cenu predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom, prípadne kupujúceho vyzve na oznámenie čísla účtu, na ktoré má predávajúci finančné prostriedky poslať.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. 

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. 

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 1. DODACIE PODMIENKY

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a v súlade s dohodou zmluvných strán zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

                                         
Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru v súlade so zmluvou.


Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

V prípade, ak sa kupujúci s predávajúcim dohodli na inom mieste, ako je prevádzka podnikateľa na adrese Dojč 439, 906 02 Dojč, a prepravu tovaru bude na základe dohody zmluvných strán zabezpečovať predávajúci, má predávajúci nárok na zaplatenie odmeny a nákladov za vykonanie prepravy v zmysle cenníka predávajúceho, s ktorým sa kupujúci oboznámil, čo potvrdzuje uzatvorením kúpnej zmluvy. Ak sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.


Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.


Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. Ak predávajúci nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že doby dodania tovaru v internetovom obchode predávajúceho sú uvedené orientačne. Presný termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 10 dní od dátumu potvrdenia objednávky.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, čo kupujúci berie na vedomie a s uvedeným súhlasí.

V súvislosti s dodaním tovaru predávajúcim je mu povinný Kupujúci poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na dodanie Tovaru a Tovar prevziať. V prípade porušenia uvedenej povinnosti zodpovedá Kupujúci za náklady vynaložené predávajúcim na opätovné doručenie. Ak kupujúci bezdôvodne alebo neopodstatnene odmietne prevziať tovar od osoby zabezpečujúcej prepravu, má predávajúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z ceny tovaru, ktorý Kupujúci odmietol prevziať. Náhrada škody týmto ustanovením nie je dotknutá. 

Predávajúci je oprávnený dodávať tovar aj v čiastkových plneniach, s čim kupujúci výslovne súhlasí a kupujúci je takéto plnenie povinný prijať. Omeškanie predávajúceho s čiastkovým plnením nemá vplyv na platnosť a účinnosť KZ a nezakladá právo kupujúceho na odstúpenie od tejto KZ, predávajúci sa zaväzuje informovať Kupujúceho o náhradnom termíne dodania, s čím kupujúci súhlasí.

 1. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Záväzná cena tovaru bude vždy potvrdená pri potvrdení objednávky predávajúcim.

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar jedným z uvedených spôsobov: v hotovosti, dobierkou, prevodom na účet predávajúceho, elektronickou platbou. Platba v hotovosti sa riadi ustanoveniami zákona č. 394/2012 Z. z. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti. Kupujúci, podnikateľ, je povinný za tovar alebo služby zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim spravidla so splatnosťou 7 dní od potvrdenia objednávky, prípadne podľa dohody zmluvných strán uvedenej v kúpnej zmluve. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry kupujúcim je predávajúci po dobu omeškania kupujúceho oprávnený pozdržať plnenie svojím povinností, pričom na základe dohody zmluvných strán nie je predávajúci v omeškaní s plnením jeho povinností a lehota na plnenie predávajúcim sa primerane predlžuje o dobu omeškania kupujúceho.

Faktúra vystavená predávajúcim bude obsahovať náležitosti faktúry v zmysle § 74 ods. 1 Zákon č. 222/2004 Z. z. zákona o dani z pridanej hodnoty.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške a cenu dobierky. 

Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie. 

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu správnosti údajov uvedených v objednávke alebo s ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaistenia bezproblémového zásobovania, požadovať uhradenie celej, prípadne značnej časti kúpnej ceny ešte pred odoslaním alebo odovzdaním tovaru kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený po dobu omeškania kupujúceho s úhradou časti alebo celej kúpnej ceny pozdržať plnenie svojich povinností a to do doby splnenia povinností kupujúcim. 

V prípade omeškania kupujúceho s platením ceny tovaru, zálohy na cenu tovaru či iných platieb podľa kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a / alebo prerušiť plnenie akýchkoľvek svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to až do okamihu uhradenia všetkých záväzkov kupujúcim.

 • PREBRANIE TOVARU

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke, prípadne na adrese prevádzky predávajúceho.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri preberaní tovaru od prepravcu alebo predávajúceho je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď informovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

 • ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci, spotrebiteľ, ktorý si objednal tovar od predávajúceho cez jeho internetový obchod, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí byť vo vyššie uvedenej lehote odoslaný predávajúcemu spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí. Náklady na vrátenie tovaru zakúpeného od predávajúceho v prípade odstúpenia od zmluvy znáša v celom rozsahu kupujúci.

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, spravidla byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť. 

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru

c) vystavená cena tovaru bola chybná

Právo kupujúceho, podnikateľa, na odstúpenie od zmluvy sa primerane spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

 • ZÁRUKA A SERVIS

Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru. Uvedené ustanovenie sa vzťahuje výlučne na kupujúceho spotrebiteľa.

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.kamensenica.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov fyzickej osoby – kupujúceho alebo jeho zástupcu (ďalej len “subjekt údajov”), je poskytovaná nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pred odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje udeliť v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail web@kamensenica.sk . Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). 

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi


Aktualizujem košík
 • Žiadne produkty v košíku.